Tera Vita zdravljenje

Vzemimo zdravje v svoje roke!

Tera Vita zdravljenje

Sodelovanje prek spleta

Postanite zdravilec in se priključite skupini zdravilcev ter pomagajte sebi in drugim do boljšega zdravja ter spodbudite duhovno rast.

Skupina

Združite svoje moči z izurjenimi zdravilci in se seznanite z uporabo moči delovanja duše in dušne skupine pri zdravljenju.

Bolan pajac

Izrabite priložnost in izboljšajte ali okrepite svoje zdravje s prejemanjem zdravilne energije ob spodbudi zdravilcev dani vaši duši.

Skupinsko zdravljenje

 

Ezoterično skupinsko zdravljenje je namenjeno posameznikom in skupinam ljudi vseh prepričanj in sposobnosti, ki so predani ideji o zdravljenju in nudenju pomoči ljudem.

Predstavlja eno od metod energijskega zdravljenja, ki temelji na uporabi moči duše.

 

 

 

 

 

 

Za zdravilce:

 • Razvoj zdravilskega potenciala
 • Uporaba moči duše
 • Delo v skupini
 • Učenje upravljanja z energijami
 • Prebujanje višjih centrov oziroma čaker
 • Povezovanje in delo z Mojstri
 • Uvajanje novih možnosti zdravljenja
 • Služenje pomoči potrebnim
Prijava kot zdravilec  Več... 

Za paciente:

 • Izboljšanje počutja
 • Umiritev in sprostitev
 • Psihološka stabilizacija
 • Spodbuditev pretoka življenjske energije
 • Krepitev naravnih zdravilnih moči fizičnega telesa
 • Boljša odpornost
 • Večja možnost za ozdravitev
 • Preventiva
Prijava kot pacient  Več...

Povabilo zdravilcem in pacientom

A. I. Temeljni principi ezoteričnega zdravljenja

 1. Sinteza
 2. Energija
 3. Ustvarjalna moč uma

Sinteza duše in telesa

V moderni dobi je prišlo do izjemnega intelektualnega in znanstvenega razcveta. Ta razvoj je skupaj z željo, da bi razumeli in posledično obvladali bolezni človekovega fizičnega mehanizma, popolnoma spremenil pristop k zdravljenju in podobo medicine. Z analitičnim pristopom in razvojem tehničnih pomagal, ki so nam omogočila zaznavo in vpogled v nedostopne nivoje delovanja človekovega mehanizma, smo razvili novo, moderno medicinsko znanost, ki temelji predvsem na poznavanju strukture fizičnega telesa in notranjih odnosov med njegovimi sestavnimi deli.

Na krilih novih spoznanj smo tako zanemarili tisto notranjo, bolj subjektivno in napravam nezaznavno komponento človekove duševnosti. Zanemarili smo vidik duše, to je tisto silo, ki organizmu daje življenje in vse njegove dele povezuje v enovito soodvisno celoto. S tem smo še poglobili razkol med dušo in telesom, ki je bil tako značilen za preteklo dobo.

Žal brez upoštevanja obeh človekovih plati, notranje subjektivne in zunanje fizične, ter njune povezanosti in soodvisnosti celovito zdravljenje ni možno. Prav celovita obravnava celotnega človeka pa je pristop, ki ga ima ezoterično zdravljenje. Z upoštevanjem ne le fizičnega telesa, ampak tudi človekovih energijskih teles in duše, ezoterično zdravljenje spodbuja sintezo znanj sodobne medicine, psihologije ter starodavnih znanosti o centrih in človekovem energijskem ustroju. Na ta način bomo lahko odprli novo poglavje o zdravljenju človekovega fizičnega organizma in njegove duševnosti.

Vse je energija in sila

Eno od ključnih spoznanj sodobnih znanstvenikov je potrditev dejstva, da ne obstaja ničesar drugega kot energija in sila. S tem je znanost potrdila spoznanja razsvetljenih mislecev in mistikov skozi zgodovino. Tako sta dve veji proučevanja resničnosti, sodobna konkretno znanstvena in starodavno abstraktno mistična, dospeli do istih zaključkov. Na kratko jih lahko povzamemo:

 • Sveta ne gradijo neki osnovni nedeljivi gradniki, temveč je vse konkretno zgolj organizirana oblika energije, ki se kaže kot sila.
 • Energija je večna in neuničljiva, spreminjajo se zgolj stanja, v katerih se nahaja.
 • Zaznava energije je odvisna od narave in zavesti opazovalca.
 • Opazovalec soustvarja naravo resničnosti, ki je vedno rezultat odnosa med opazovalcem in opazovanim.

Prav ta znanstvena spoznanja so Učiteljem potrdila, da je človeštvo zrelo za nauke o naravi te vseprežemajoče energije in njenem upravljanju. Tako smo v preteklem stoletju prejeli mnogo vodil za oblikovanje umetnosti ezoteričnega zdravljenja, ki predstavlja sintezo starodavnih in sodobnih spoznanj o naravi in vseprisotnosti energije.

Pri skupinskem ezoteričnem zdravljenju se bomo tako usposabljali za delo (rokovanja) z energijo, spoznavali zakonitosti skupinskih in individualnih energijskih polj ter se učili njihovega zavestnega upravljanja.

Ustvarjalna moč uma

Energija sledi misli. Misel je tista, ki upravlja z energijo, jo usmerja in vgrajuje v oblike. To je v bistvu temeljni princip vsakršnega ustvarjalnega dela. In človek je ustvarjalno bitje. Ustvarjalnost je konkretizacija ideje z uporabo uma in ustvarjalne domišljije.

Skupinsko zdravljenje je umetnost, ko z mentalnim usmerjanjem energije namreč poskrbimo, da se med silami, ki gradijo človekovo fizično telo in silami duševnosti oziroma človekovih energijskih teles vzpostavi nov, bolj harmoničen odnos. To je osnova za doseganje fizičnega in duševnega zdravja. Umetnost zdravljenja je ustvarjalno delovanje, ki poskrbi za vzpostavitev harmonije med različnimi silami ter med energijami in silami.

Usposobljeni zdravilci, povezani v skupino, bodo v sodelovanju z zdravniki lahko dosegali izjemne rezultate pri zdravljenju tako posameznikov kot tudi skupin bolnikov. 

A. II. Potenciali in namen 

Z razvojem umetnosti skupinskega zdravljenja bomo izkustveno razvijali:

 • Povezovanje z dušo
 • Upravljanje z zdravilno energijo duše
 • Zavestno skupinsko delovanje na subjektivnih nivojih
 • Zavest o človekovem zdravilnem potencialu
 • Povezavo s planetarnimi zdravilnimi silami

Namen skupinskega zdravljenja je:

 • Zdravljenje ljudi in spodbujanje njihove duhovne uresničitve
 • Da se naučimo delovati kot duša
 • Da se izurimo, kako z osredotočenostjo upravljati z zdravilno energijo ljubezni
 • Da izkusimo moč delovanja duš, povezanih v skupino
 • Da preko lastnih izkustev v zavest človeštva usidramo spoznanje o obstoju duše in njenih zdravilnih sposobnosti
 • Da pomagamo sodobni medicini do novodobnih metod zdravljenja
 • Da v svetu okrepimo dobro, lepo in resnično

Zdravje je v naših rokah

Zdravje 1

A. III. Zmožnost zdravljenja – prebujajoča se moč duše

Zmožnost zdravljenja je naravna danost človeka, ki jo pridobi z zavestnim stikom s svojo dušo. Zdravljenje je ena njenih najlepših moči. Da bi razumeli naravo te moči in se seznanili s tem, kako jo razviti, pa moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj je duša in v kakšnem odnosu je z mehanizmom človekove osebnosti.

Dušo bi lahko opisali kot:

 • Povezovalno energijo med človekovo božansko in živalsko naravo.
 • Vidik zavesti oziroma čutenja. Duša je tisto, kar se znotraj neke oblike oziroma telesa zaveda čutnih dražljajev in se nanje tako ali drugače odziva.
 • Vir življenja oziroma tisto, kar nam sploh omogoči, da smo.
 • Povezovalni oziroma usklajevalni princip, ki skrbi za povezanost in usklajenost gradnikov oblike, na primer fizičnega telesa. Temu principu pravimo tudi princip ljubezni.

Več o duši in njeni naravi lahko najdete v knjigi Alice A. Bailey: Ezoterična psihologija I in v Lekcijah na naši spletni strani.

Skupina

B. I. Oblikovanje zdravilske skupine

K zdravljenju bomo pristopili kot skupina. Na mentalni ravni zavesti bomo oblikovali skupinsko miselno obliko, ki nam bo omogočila:

 1. Okrepljen stik z energijami duše.
 2. Delovanje z ravni duše.
 3. Delovanje po principu skupinskega delovanja, kakršnega gojijo duše na višjih mentalnih ravneh.
 4. Varno prejemanje energije in manjše tveganje glede pretirane stimulacije fizičnega mehanizma.
 5. Učinkovitejše posredovanje zdravilne energije pacientom.

K sodelovanju pri skupinskem zdravljenju lahko pristopi vsak, ki čuti iskreno željo po tovrstnem služenju, je odprtega uma in je pripravljen temu posvetiti svoj čas in sposobnosti.

Pogoji za vključitev v zdravilsko skupino:

 • iskrenost namena
 • dobra volja
 • stik z dušo

B. II. Potek izobraževanja

Vsaka umetnost, brez izjeme, od nas zahteva, da usvojimo določeno znanje in izvajamo vajo, veliko vaje. Umetnost skupinskega zdravljenja ni pri tem nobena izjema.

Naš program je zato razdeljen na tri medsebojno povezane sklope:

 • Lekcije; v tem sklopu boste pridobili potrebno teoretično znanje, ki vam bo omogočilo razumeti vsak korak pri izvajanju skupinskega zdravljenja, in spoznali principe ter zakone, na katerih temelji.
 • Vaje; te vam bodo pomagale pri pripravah na skupinsko zdravljenje, obenem pa bodo pripomogle tudi k splošnemu izboljšanju vašega življenja.
 • Praksa; ta sklop podaja praktična navodila za zdravilske skupine kot tudi za paciente. V njem je opisana tehnika sevalnega zdravljenja, ki jo bomo izvajali. Sam potek skupinskega zdravljenja bo v živo voden preko spleta.

B. III. Vodeno praktično delo

Zdravilska skupina se bo povezala s pomočjo tehnologije spletnega seminarja. Eden od nas, ki pripravljamo to skupino, bo člane skupine v živo korakoma vodil po postopkih zdravljenja. Ko bo skupina oblikovana, se bomo dogovorili za primerne termine in čas izvajanja zdravljenja. Pripravili vam bomo tudi vsa potrebna tehnična navodila, da boste ob dogovorjenem času brez težav vzpostavili povezavo. Za udeležbo bo potreben zgolj soliden dostop do spleta. Pristop je zelo enostaven in ne zahteva nobenega posebnega računalniškega znanja.

Spletno srečanje bo potekalo v treh povezanih sklopih:

 1. Umirjanje in priprava. Zelo pomemben je uvod oziroma priprava za samo izvedbo skupinskega zdravljenja. V tem sklopu se bomo posvetili pripravi, umiritvi in uravnanosti oziroma povezavi osebnostnih polj z dušo.
 2. Stik z dušo in povezava s skupino. Do stika z dušo pride ob uravnanosti mentalnega polja z možgani, za kar bomo poskrbeli v prvem sklopu. Po individualnem povezovanju z dušo se bomo povezali še kot skupina in tako vzpostavili skupinsko dušno zdravilno polje.
 3. Izvedba skupinskega zdravljenja. Kot skupina se bomo povezali s pacienti in jim posredovali zdravilno energijo.

Vsa navodila za pripravo in samo izvedbo zdravljenja, kot tudi druge potrebne informacije, si lahko ogledate na naši spletni strani. Potrebno znanje lahko pridobite v sklopu Lekcij, v sklopu Vaj boste osvojili potrebne veščine, v sklopu Praksa pa se boste seznanili s samo tehniko zdravljenja, kako se moramo na izvedbo pripraviti zdravilci in kako bomo pripravili paciente.

Vprasaj

C. I. Pogosta vprašanja

I. Zakaj je zdravljenje umetnost?

Vsak človek je umetnina ali stvaritev svoje lastne duše. Duša si prizadeva, da bi skozi človeka uresničila svojo ustvarjalno idejo. Človek je njeno sredstvo stika s tremi nižjimi svetovi in njeno ustvarjalno orodje v njih. V vsakem življenju človek z nabiranjem izkustev uresniči drobec te ideje in usvojeno shrani v egoičnem telesu. Naša naloga je tako prenesti v naš zunanji izraz in zavest čim več informacij ideje, ki jo v svojem ustvarjalnem umu drži naša duša. Smo obenem umetniki in umetnina, ustvarjalci in ustvarjeno. Za duhovnost bi zato lahko rekli, da je umetnost umetnika, izpopolnjevanje človeka kot ustvarjalca.

Zdravljenje, kot ga bomo izvajali v okviru skupinskega zdravljenja, je pravzaprav oblikovanje kanala med notranjo idejo duše in osebnostjo. S tem kot zdravilska skupina stopimo v stik z dvema tokovoma energije duše, z energijo življenja in energijo zavesti. Tako bomo duši pomagali pri ustvarjanju in izpopolnjevanju svoje umetnine.

II. Ali je v to potrebno verjeti?

V knjigi Ezoterično zdravljenje str. 418 lahko preberemo:

»Vera je namreč dokaz notranjega prepričanja o stvareh, ki jih ni moč videti«; . . .  Vera ni samo-zaslepljevanje ali prazno upanje. Sloni na dobro utemeljenem prepričanju.«

Vera in zaupanje dejansko sta nujno potrebna. Ne zato, ker bi vera sama po sebi zdravila, temveč zato, ker se brez vere in zaupanja v lastne duhovne sposobnosti in zmožnosti nihče nebi odločil pristopiti k sodelovanju, nihče ne bi zbral dovolj poguma, da bi si drznil poglobiti vase in prebuditi svoje speče potenciale, nikomur ne bi uspelo prebiti svojih omejitev in ne bi mogel storiti niti najmanjšega napredka. Vera in zaupanje v ideal sta gonilo našega razvoja, in to na vseh področjih. To je eden osnovnih naukov, ki naj bi ga človeštvo osvojilo v pretekli astrološki dobi rib in tega smemo pozabiti.

III. Ali je vsakdo sposoben skupinskega zdravljenja?

Notranje je vsak človek duša. Je individualna celica makrokozmosa oziroma Logosa Zemlje. Potencial vseh ljudi je zato enak, brez izjeme. Razlikujemo pa se po:

 • Času individualizacije
 • Žarku
 • Stopnji razvoja

Ena od ključnih zahtev za ezoteričnega zdravilca je vsaj zametek stika z dušo. Razlog, zakaj človek tekom inkarnacije nima zavestnega stika z dušo, leži v nezmožnosti prenosa informacij od duše k utelešeni osebnosti in do možganov. In kako naj vemo, ali smo razvili dovolj močno povezavo med dušo in budno zavestjo, ki je pogoj za uspešno izvajanje skupinskega zdravljenja?

Stik z dušo ni neki preblisk, ko bi rekli »Aha, pa ga imam.« Stik se zrcali v kvaliteti našega zunanjega izraza. Za človeka, ki mu je stik uspelo vzpostaviti, so značilni:

 1. Inteligenca – človek ne more imeti zavestnega stika z dušo, če mu še ni uspelo razviti svojih mentalnih sposobnosti.
 2. Vest – ta predstavlja moralni kompas duše. Človek, ki se ravna po svoji vesti in v primeru napačnega ravnanja sliši »ugovor vesti«, je lahko prepričan, da je v stiku s svojo dušo.
 3. Občutek odgovornosti – duša je skupinsko zavedna, občutek odgovornosti pa je odsev tega dušnega zavedanja znotraj osebnosti. Je tisto, kar človeka žene k žrtvovanju samega sebe za nekaj višjega. Sprva so to potomci, družina, prijatelji, nato širša skupnost in okolje , dokler občutek odgovornosti ne zavzame planetarne razsežnosti. Občutek odgovornosti je človekovo popotovanje od zavesti, da je vseeno, v zavest, da je vse Eno.

Že samo dejstvo, da ste tu in prebirate te besede, ter iščete možnosti, kako pomagati in služiti, so vam lahko zadosten dokaz, da se odzivate na klic duše in imate odprt kanal med nižjim in Višjim Jazom.

IV: Ali je za zdravljenje potrebno predznanje?

Program skupinskega zdravljenja si prizadevamo oblikovati tako, da bo kar se da jasen in dostopen brez nekega zahtevnega predznanja. Vendar pa to ne pomeni, da je skupinsko zdravljenje enostavno in da predstavlja bližnjico v duhovnem razvoju. Predstavlja pohitritev, nikakor pa ne bližnjice. Vse duhovne poti peljejo na isto goro razsvetljenja, razlikujejo se zgolj po tem, kako strma je pot nanjo. Stopanje po bolj strmi poti pa je zahtevnejše od položnih. Skupinsko zdravljenje predstavlja eno od takšnih strmih poti, ki je zahtevna, vendar pa nas obdari z obilnimi sadovi.

Da nam bo to uspelo, pa moramo pristopiti počasi, korakoma, sistematično, neustrašno in z vztrajno nepopustljivostjo. Predznanje je sicer dobrodošlo, zlasti izkušnje pri delu z energijami, z zdravljenjem in meditacijo. Vsem s takšnim, predvsem na podlagi izkustva pridobljenim znanjem bodo začetni koraki pri skupinskem zdravljenju bistveno lažji.

Kljub morebitnemu predznanju in izkušnjam pa vse sodelujoče kandidate naprošamo, da se poglobite v vse tri izobraževalne sklope in da vzporedno usvajate znanje iz lekcij ter izvajate vaje, s katerimi boste razvili in izmojstrili potrebne veščine ter se redno udeležili vodenih izvajanj skupinskega zdravljenja preko spleta.

V. Koliko stane?

Proces izobraževanja za skupinsko zdravljenje in udeležba pri vodenih spletnih izvajanjih skupinskega zdravljenja bosta povsem brezplačna. Lahko pa nas finančno podprete z nakupom Modrih knjig, ki so prevedene v slovenščino:

 • Ezoterično zdravljenje
 • Pisma o okultni meditaciji
 • Ezoterična psihologija I
 • Ezoterična astrologija
 • Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu

Vsaka od teh knjig je zakladnica znanja, ki vam bo še kako koristilo tako pri duhovnem izpopolnjevanju in skupinskem zdravljenju kot tudi na vseh drugih področjih delovanja.

Cena, ki jo plača vsak, ki se poda na bolj strmo zavestno pot duhovnega razvoja in služenja, pa ni nizka, saj jo plača z odpovedovanjem temu, kar hrani nižji jaz, s samodisciplino in bojem s svojo temnejšo platjo. Delo skupinskega zdravljenja pri tem ni nobena izjema. To delo je za zrele, pogumne duše, ki se z ljubeznijo svojega krvavečega srca neustrašno razdajajo za blaginjo drugih in boljši jutri.

VI. Ali obstajajo kakšne nevarnosti?

Meditacija in postopki skupinskega zdravljenja temeljijo na znanju in priporočilih enega največjih poznavalcev človekovega energijskega sistema in meditacije Djwhala Khula. Principi in pristopi, ki jih bomo izvajali pri skupinskem zdravljenju, so izkustveno preizkušeni s strani mnogih generacij proučevalcev in raziskovalcev duhovnosti. Moramo pa vedeti, da bomo pri skupinskem zdravljenju delali z energijo duše, ki je bistveno močnejša od energij, ki običajno potujejo skozi naša telesa. Zato je k temu delu treba pristopiti preudarno, napredovati z majhnimi koraki in pazljivo opazovati odzive energijskih teles na dotekajočo energijo. Zato je pomembno, da znanje povezujemo z izkustvom in da izkustvo poskušamo razumeti. Program skupinskega zdravljenja je zastavljen tako, da se z izvajanjem vaj meditacije ter proučevanjem lekcij potencialni zdravilec postopoma uvede v delo z energijami duše. Vsi koraki so pomembni, saj se na ta način lahko izognemo pastem in nevarnostim, ki spremljajo tovrstno delo. Več o tem si lahko preberete v lekcijah. Vsekakor pa je pomembno, da k skupinskemu zdravljenju pristopamo resno, disciplinirano, vestno in brez pretiranih začetnih pričakovanj in entuziazma.

VII. Zakaj nam zaupati?

Smo dolgoletni proučevalci ezoterike, zlasti del Alice A. Bailey in Djwhala Khula ter širše teozofske tradicije, ki po našem mnenju in izkustvih predstavlja verodostojen vir modrosti. Tako je sodobno človeštvo prejelo znanje, ki nam bo omogočilo storiti veliki evolucijski korak naprej, v razvoj dušne zavesti. Skupinsko zdravljenje je pomemben kamenček v mozaiku, ki bo tlakoval pot k omenjenemu visokemu cilju. Program v veliki meri temelji na naukih knjige Ezoterično zdravljenje in na praktičnih izkustvenih angleških, ameriških in mednarodnih skupin, ki so v zadnjih desetletjih skušale to znanje prenesti v prakso. Delo, ki ga začenjamo s skupinskim zdravljenjem, je pionirske narave.

Polagamo temelje za delo z energijo duše in njenega zavestnega upravljanja. To je resničen namen ezoteričnega zdravljenja, ki tako pri zdravilcih kot pri zdravljencih budi, krepi in ustali stik z dušo in gradi skupinsko zavest. Skupina, ki je pripravila program skupinskega zdravljenja, se je naslanjala na svoja lastna izkustva, na dobro prakso podobnih skupin po svetu in na modrost Mojstra ezoterične znanosti Djwhala Khula. Preberite gradivo o skupinskem zdravljenju na spletni strani in na podlagi lastnega znanja, izkušenj in intuicije presodite, ali skupinsko zdravljenje za vas predstavlja primerno pot služenja, razvoja in uresničitve.

 

Praksa

 

V sklopu praksa boste spoznali, kako pridobljeno znanje iz lekcij in sposobnosti, razvite z vajami, uporabite v služenju za pomoč drugim. Tehnika sevalnega zdravljenja, ki jo bomo izvajali skupinsko in vodeno, je prirejena začetnikom in jo lahko z nekaj znanja in vaje brez težav izvaja vsak, ki si to želi.

Navodila za zdravljenje so podana v sklopu Praksa z naslovi:

 

1. Navodila za pacienteBolan pajac

S temi navodili naj bi se seznanil vsak, ki želi prejemati zdravilno energijo, saj bi s tem vsaj nekoliko spoznal način dela in principe skupinskega zdravljenja. V teh navodilih lahko tudi prebere, kako z zavestnim prejemanjem zdravilne energije pacient pripomore k uspešnosti zdravljenja. S temi navodili se morate seznaniti tudi zdravilci, da boste potencialne paciente lahko seznanili z osnovnimi navodili za zdravljenje.

Na prakso

 

 

2. Študijski programNacrt izobrazenvanja

Program študija za zdravilce predstavlja vodilo za pridobitev znanja in veščin, ki so potrebne za aktivno in učinkovito sodelovanje pri zdravljenju. Ponuja pregled celotnega programa zdravljenja.

Na prakso

 

 

3. Navodila za zdravilceZdravnik2

V teh navodilih lahko spoznate osnovne principe in postopke, ki se jih mora držati vsak zdravilec, ki pristopi k skupinskemu zdravljenju. Navodila so dokaj enostavna in jim lahko sledi vsak, ki s čistim namenom in dobro voljo zavestno pristopi v sfero pomoči in služenja človeštvu.

Na prakso

 

 

4. Izvajanje sevalnega zdravljenjaSevalni meditant

V tem delu boste spoznali sevalno tehniko, kot jo bomo izvajali v skupini preko spletne povezave. V bistvu je to oblika meditacije, s katero se vzpostavijo določene med-dušne povezave, da lahko pride do dotoka zdravilne energije pacientom. Zanjo se je treba vsaj do neke mere izuriti, za kar poskrbimo z vajo. Sama tehnika je tako enostavna, da je z nekaj vaje dostopna vsem in jo lahko vsak izvaja brez težav. Celoten postopek bo vodil in usmerjal izkušen zdravilec preko spletne povezave.

Na prakso

 

F7 roke in zemlja

Le s prakso boste pridobili veščine, ki so potrebne zdravilcem. Zato vaje izvajajte čim pogosteje, če je le možno, vsak dan. Za lažje razumevanje delovanja, postopkov in principov boste s prebiranjem lekcij sčasoma pridobili potrebno znanje. Tako boste hitro napredovali in se brez težav priključili zdravilski skupini.

Nekateri med vami ste zdravilci in izvajate takšno ali drugačno tehniko za pomoč ljudem. Nekateri ste medicinsko izobraženi in ste dobro seznanjeni s sodobnim načinom zdravljenja. Predstavljena sevalna tehnika ezoteričnega zdravljenja temelji na starodavnih metodah modrecev in lahko tako enim, kot drugim pomaga izboljšati učinkovitost zdravljenja. Prve korake osvajanja te tehnike pa lahko naredite prav z usposabljanjem in s sodelovanjem pri skupinskem zdravljenju.

 

V12 eye

 

Lekcije

 

Znanje je temelj vsakega ezoteričnega dela. Vse sodelujoče zdravilce zato spodbujamo, da proučijo lekcije in se poskusijo seznaniti s principi, na katerih temelji skupinsko zdravljenje. Poglobljeno in razširjeno znanje je podano v knjigi Ezoterično zdravljenje.

Temeljno znanje za zdravilce je podano v Lekcijah z naslovi:

 

1. Narava duše

Vsak, ki želi razumeti principe delovanja ezoteričnega zdravljenja, se mora seznaniti z naravo duše. Lekcija ne govori le o duši človeka, kot to običajno razumemo, temveč predstavi dušo kot univerzalni princip stvarstva. Do pravega razumevanja te teme pa se dospe le z izkustvom, ki je posledica vztrajnega in poglobljenega proučevanja in meditiranja. Temu izkustvu se približujete z izvajanjem meditacij, opisanih v vajah. Zdravilci si prvo lekcijo skrbno preberite, a se ne obremenjujte s tem, da bi morali takoj vse razumeti in si zapomniti. Pravo znanje raste skupaj z izvajanjem meditacije in praktičnim delom. Skupinsko zdravljenje pa je prav oblika služenja, ki nas na najlepši možen način uči, kako delovati kot duša.

Na lekcijo

A39 dusa vesolja       

2. Energijska telesa

Pri skupinskem zdravljenju kot tudi pri drugem delu z energijami je izjemno pomembno poznavanje človekovih energijskih teles. Vsak zdravilec mora to temo dodobra spoznati, saj je prav pravilni pogled na energije teles osnova za uspešno vizualizacijo, usmerjanje energije in izvajanje skupinskega zdravljenja. Obenem s poglabljanjem znanja o človekovih energijskih telesih zdravilec širi svoj pogled na tiste energije, ki psihološko delajo človeka takšnega, kakršen je in predstavljajo psihološki vzrok za nastanek vseh vrst bolezni. Na podlagi tega znanja bo tudi sodobna medicina postopoma razvila in vpeljala nove energijske metode zdravljenja.

Na lekcijo

Eterično telo

3. Centri in žleze

Centri predstavljajo osrednji kanal za izražanje človekove zavesti. Zdravilci se v tej lekciji lahko seznanite z delovanjem centrov, njihovim položajem, funkcijo in medsebojno povezanostjo. Poseben poudarek je dan na njihovem vplivu na žleze in krvni obtok. Centri so ključnega pomena za zdravje, saj predstavljajo komunikacijski kanal med človekovimi energijskimi telesi in fizičnim telesom. Zdravilcem je sicer poglobljeno znanje o centrih potrebno šele na višji stopnji, če se boste podali na strokovno pot zdravilstva. Za začetnike zadošča, da se seznanite s pravilnim položajem glavnih centrov, tako da jih boste zmožni povezovati v postopku skupinskega zdravljenja.

Na lekcijo

Čakre in žleze

4. Zakoni zdravljenja

Od desetih zakonov, ki vladajo zdravljenju, smo povzeli le štiri, ki pojasnjujejo vzroke nastanka bolezni, pogoje za dobro zdravje in pot do zdravja. Zakoni zdravljenja razkrivajo tančico skrivnosti o samem bistvu zdravljenja. Lekcija predstavlja nekatera izhodišča ezoteričnega pogleda na bolezen, zdravje in zdravljenje, na katerih temelji tudi skupinsko zdravljenje.

Na lekcijo

 

5. Kaj je meditacija in zakaj jo izvajamo

Tehnika skupinskega zdravljenja se izvaja z meditacijo. Na ta način zdravilec lahko doseže nivo, ko je zmožen delovati z energijami duše in vzpostaviti povezavo za pretok zdravilne energije. Lekcija je vredna ogleda tudi vsem, ki želite hitreje napredovati v razvoju, saj na določeni stopnji človek brez meditacije preprosto ne more več naprej. V vsakem primeru pa meditacija predstavlja ključno orodje, s katerim se izpopolnjujemo.

Na lekcijo

B17 meditacija

6. Vloga ljubezni, uma in volje pri zdravljenju

Pri zdravljenju s pomočjo dušne energije imajo ljubezen, um in volja svojstveno vlogo. Lekcija nam razkriva pomen teh izrazov, vlogo in naravo posameznih energij, udeleženih pri zdravljenju, kot tudi način, kako naj zdravilec pravilno upravlja s temi energijami. Na podlagi razumevanja teh principov lahko zdravilci pravilno in učinkovito izvajamo energijsko zdravljenje.

Na lekcijo

 

7. Opozorila in zaščita

S pravilnim izvajanjem je skupinsko zdravljenje povsem neškodljivo tako za paciente kot za zdravilce. Če boste zdravilci upoštevali in sledili navodilom, ni nikakršne nevarnosti. Lekcija se dotakne morebitnih zapletov oziroma neučinkovitosti, do česar pride ob nepravilnem izvajanju podane tehnike, če bi jo zdravilec izvajal sam, brez povezovanja v skupino. Zato je pomembno, da se zdravilci primerno usposobijo in se izurijo v meditaciji. Včasih se zgodi, da pacient ni odziven na ta način zdravljenja, kar je tudi možno. V takšnem primeru pač ni pričakovati izboljšanja, nevarnosti za poslabšanje zdravstvenega stanja pa tudi ni.

Na lekcijo

 

8. Načela skupinskega delovanja

Z Novo dobo, dobo Vodnarja, stopamo pod vpliv novih energij, energij sedmega Žarka, ki nas spodbujajo k novim načinom delovanja, predvsem v okvirih skupinskega delovanja. Lekcija opisuje možnosti, ki so pred nami in predstavlja kvalitete, ki jih moramo usvojiti v bližnji prihodnosti. Pomembno je, da se dobro seznanimo s principi skupinskega delovanja in jih poskušamo, kjer je to mogoče, prenesti v prakso. Na ta način bomo doprinesli k hitrejšemu razvoju in razširjanju principov dela v Novi dobi na vseh področjih človekovega udejstvovanja.

Na lekcijo

BN Oblikovanje srčnega centra skupine

9. Priprave za člane zdravilske skupine

V tej lekciji so nanizani številni napotki in obrazložitve za zdravilce, ki so pomembni za izvajanje skupinskega zdravljenja. Namenjena je razumevanju procesa zdravljenja, povezovanja z dušo in vloge skupinskega povezovanja. Lekcija je praktične narave. Zdravilci jo morate dodobra spoznati in proučiti, saj je namreč ena pomembnejših lekcij. Dotakne se tudi odnosa do pacientov in uradne medicine.

Na lekcijo

B22A meditacija vodena

 

Vaje

 

Vaje predstavljajo preizkušeno metodo, kako zdravilca pripeljati do izkustvenega stika z dušo in sposobnosti usmerjanja njenih energij. Nekateri boste stik zgolj ozavestili, drugi ga boste morali še vzpostaviti. Vsekakor pa bo redno izvajanje vaj, ki ne vzame veliko časa, koristilo tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim.

Usposabljanje za ezoterično skupinsko zdravljenje je podano v Vajah z naslovi:

 

1. Vaje za koncentracijoMislec

Namen teh vaj je izostriti sposobnost koncentracije oziroma upravljanja s svojimi mislimi. Človek je ustvarjalno bitje. Vse je najprej misel. Um je sila, ki pokrene in usmerja različne energije v delovanje, kar velja tudi za zdravilno energijo. Te vaje tlakujejo pot k obvladovanju uma, kar je nujno za vsakogar, ki krene po poti duhovnega razvoja.

Na vajo

 

 

2. Priprave na meditacijoMeditacija2

Na vsako meditacijo se moramo najprej pripraviti. To pomeni, da izberemo primeren prostor, se umirimo, prečistimo in uskladimo vsa svoja energijska telesa in jih pripravimo na vstop višjih energij. Tako povežemo vsa svoja energijska telesa v enovito celoto. Z izvajanjem te vaje dosežemo, da smo kar se da hitro pripravljeni za meditativno stanje. Ta vaja predstavlja uvodni del vsake meditacije, ki jo bomo izvajali v postopku zdravljenja.

Na vajo

 

 

3. Meditacije za povezovanje z dušoAngel

Da smo zmožni zdraviti z energijo duše, se moramo z dušo najprej povezati. To dosežemo z meditacijo, pri čemer uporabljamo moč vizualizacije in domišljije. Sčasoma bomo energijo duše začutili takoj, ko bomo v meditaciji nanjo pomislili in nam bo postala vse bolj domača. Pri zdravljenju bomo delali kot duša in zdravili z dušno energijo ljubezni.

Na vajo

 

Skupaj smo mocnejsi

4. Meditacija za skupinsko povezovanje

Skupinsko zdravljenje temelji na principih delovanja duše na dušnih nivojih, kjer vse poteka skupinsko. Z izvajanjem te vaje se boste izurili v skupinskem povezovanju. Tako se boste lahko lažje in hitreje povezali s skupinsko dušo, ki prestavlja vir zdravilne energije. Te postopke povezovanja bomo izvajali tudi pri skupinskem zdravljenju, isti principi pa veljajo tudi za vse druge oblike povezovanja v meditaciji. 

Na vajo

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.