Zdravnik2

 • Popotnica do boljšega zdravja
 • O programu izobraževanja
 • Potek dela
 • Cilji izobraževanja
 • Odnos zdravilca s pacienti
 • Ob povabilu pacientov k zdravljenju
 • Odnos zdravilca do skupine zdravilcev
 • Odnos zdravilcev do uradne medicine

 

Tiskarna

Popotnica do boljšega zdravja

Zdravje ljudi današnjega sveta ni prav rožnato. Kljub izjemnemu napredku sodobne medicine se splošno zdravstveno stanje ljudi ne izboljšuje, priča pa smo tudi izjemnemu povečanju raznovrstnih psiholoških težav. Vse skupaj se zdi vedno bolj neobvladljivo in ne nazadnje tudi izjemno drago.

Zato smo se odločili, da začnemo izvajati program, ki ljudem omogoča, da spoznajo in razvijejo svoje zdravilske sposobnosti ter jih uporabijo za zdravljenje. Dozorel je čas, da usvojimo starodavno znanje o človekovih naravnih močeh in jih na znanstven način vpeljemo v prakso, s čimer bi sčasoma pripomogli h korenitemu izboljšanju današnjega stanja.

Zdravilne moči predstavljajo človekov ustvarjalni potencial, ki ni majhen. Če ga želimo razviti, moramo k temu pristopiti sistematično, postopno, odgovorno in varno. Skupinsko zdravljenje predstavlja enega od načinov zdravljenja, ki je primeren za začetnike. Na ta način lahko z nekaj prizadevnosti praktično vsak razvije svoj zdravilski potencial in se nauči začetnih korakov ezoteričnega zdravljenja.

B7C studentje

Delo v skupini bistveno okrepi zmožnost posameznikov za prevajanje zdravilne energije in odpira možnosti, ki so posameznikom nedostopne. Predstavlja pionirski pristop k zdravljenju, ki temelji na priporočilih enega največjih poznavalcev ezoterične umetnosti zdravljenja Djwhal Khula, zapisanih v knjigi Ezoterično zdravljenje pod peresom Alice A. Bailey.

O programu izobraževanja

Program skupinskega zdravljenja je namenjen začetnikom v umetnosti zdravljenja in tudi vsem z izkušnjami v zdravilstvu ali meditaciji, ki želijo izbrusiti svoje zdravilske sposobnosti in z njimi pomagati čim širšemu krogu ljudi.

Program je zgrajen iz treh sklopov:

 • Lekcije, ki vsebujejo temeljno znanje, potrebno za delo v zdravilski skupini.
 • Vaje, s pomočjo katerih si boste osvojili potrebne veščine za izvajanje meditacij.
 • Praksa, s podrobnimi navodili samega procesa zdravljenja, ki bo voden v obliki spletnega seminarja.

U 10 pisanje

S prepletanjem teorije in prakse oziroma znanja iz sklopa Lekcije in praktičnega usposablja iz sklopa Vaje, se boste lahko samostojno pripravili za sam proces zdravljenja. Seveda vam bomo vseskozi na voljo, da odgovorimo na vaša morebitna vprašanja, vam po potrebi ponudimo dodatne obrazložitve in vam pomagamo pri vaših individualnih izzivih v povezavi s skupinskim zdravljenjem.

Postavite vprašanje

Po Sloveniji bomo organizirali tudi predavanja na temo skupinskega zdravljenja. Za termine in lokacijo predavanj spremljajte našo spletno stran ali se prijavite na Obvestila.

Potek dela

Po dogovoru in odločitvi sodelujočih zdravilcev bomo začeli z izvajanjem skupinskega zdravljenja. To bo potekalo enkrat na mesec, na določen dan, ob določeni uri. Predvidoma bo trajalo od pol do ene ure, kar je nekoliko odvisno od usposobljenosti skupine. S pomočjo spletne povezave bomo lahko uglašeno izvajali meditacijo skupinskega zdravljenja, ki jo bo vodil izkušeni zdravilec. V procesu meditacije bomo:

Skupina

 

 

 1. Uravnali naša energijska telesa in se uglasili z dušo.
 2. Se povezali v skupino in oblikovali skupinsko dušo za zdravljenje.
 3. V skupino povezali paciente in izvedli tehniko sevalnega zdravljenja.

 

 

Natančen postopek vodene meditacije skupinskega zdravljenja je opisan v sklopu Praksa 4: Izvajanje sevalnega zdravljenja.

Prijava za zdravilce

Cilji izobraževanja

Vsak, ki se hoče priključiti zdravilski skupini, se mora seznaniti s programom poučevanja, ki je opisan v sklopu Praksa 2: Študijski program. Z izvajanjem programa in sledenjem priporočil boste usvojili osnove ezoteričnega zdravljenja.

S pridobivanjem znanja, izvajanjem meditacij in prisostvovanjem pri vodenih meditacijah skupinskega zdravljenja lahko kot zdravilci dosežete:

 

Razvoj lastnega zdravilskega potenciala

VajeVsakdo lahko postane zdravilec. Za to ni potrebna neka posebna nadarjenost. Tisti, ki se zdijo rojeni zdravilci in so pri svojem zdravilskem delu izjemno učinkoviti, so umetnost zdravljenja gojili že v prejšnjih inkarnacijah in so svoj talent prinesli s seboj. Kljub temu pa so tudi ti »naravni talenti« prešli začetne korake učenja, eksperimentiranja in odpiranja potrebnih kanalov za črpanje zdravilnih moči duše.

Program skupinskega zdravljenja je zastavljen tako, da bomo združili moči izkušenih zdravilcev z zdravilci začetniki. Ti bodo z delom v skupini lažje stopili v stik z energijami duše. Zaradi skupinskega magnetizma in kroženja energij po skupini pa zdravilci energije občutijo bistveno močneje, kot jih ob individualnem delu. Tudi napredovanje bo zato lažje in hitrejše.

 

Zmožnost uporabe moči duše

AngelOsrednja energija, ki jo bomo uporabljali pri skupinskem zdravljenju, je energija ljubezni. Njen vir je duša. Pomemben del programa za zdravilce so vaje, ki vam bodo pomagale stopiti v stik z dušo in občutiti prisotnost njenih energij. Osvajanje zavestnega stika z dušo je postopen proces in zahteva vztrajnost, disciplino in predanost. S krepitvijo tega stika in zavestne povezave z dušo dejansko širimo svojo zavest in se intenzivno duhovno razvijamo.

Pri ezoteričnem zdravljenju vzpostavimo stik z dušo, njenimi energijami in močmi. S pogostim izvajanjem meditacije oziroma zdravilskega dela te energije vse bolj bogatijo naše življenje ter nam odpirajo nova obzorja zavedanja in delovanja.

 

Uveljavljanje principov ezoteričnega skupinskega delovanja

Skupina povezanihUsvajanje principov skupinskega dela je ena ključnih življenjskih prvin, ki jo moramo razvijati v Novi dobi. Prihodnost bo v rokah ljudi, ki bodo znali delovati skupinsko, nesebično in neškodljivo. Program skupinskega zdravljenja je med drugim zasnovan tako, da se bomo naučili delovati kot skupina in razvijati tiste kvalitete, ki nam bodo še kako koristile pri vseh odnosih.

Pravo ezoterično delo je vedno skupinsko. Naša duša na njeni lastni ravni zavesti vedno deluje skupinsko in sodeluje z drugimi dušami. S skupinskim zdravljenjem posnemamo delovanje duše in principe delovanja duše prenašamo v svoje zdravilsko delo.

 

Zmožnost upravljanja in usmerjanja energij

Človek je zgrajen iz prepletajočih se polj energije, ki jim pravimo energijska telesa. Običajno se teh energij ne zavedamo in ne prepoznavamo njihovih kvalitet. Z izvajanjem vaj in predvsem s prisostvovanjem pri vodenih meditacijah skupinskega zdravljenja bomo krepili svojo občutljivost na notranje energije in se naučili osnov, kako jih upravljati in usmerjati skozi posamezne centre oziroma čakre.

 

Prebujanje svojih višjih centrov oziroma čaker

Energijski centriCakkre pajac predstavljajo točke, skozi katere se izraža človekova zavest in preko katerih zaznavamo energijske tokove okolja. Ko se duhovno razvijamo, se prebujajo centri nad prepono in vase privlačijo energije centrov pod prepono. Enostavno povedano se centri nad prepono odzivajo na energije duše, tisti pod prepono pa na energije osebnosti.

Pri skupinskem zdravljenju bomo delali izključno s centri nad prepono. S tem ko se bomo med procesom zdravljenja povezali z dušo, bomo svoj celotni energijski sistem preplavili z njeno energijo. Centri nad prepono se bodo odzvali na vpliv duše in se postopoma, zelo postopoma začeli odpirati. Pri tem velja poudariti, da razvoj centrov pravilno poteka le počasi in postopoma. Nasilno odpiranje centrov spremljajo nevarnosti. Program skupinskega zdravljenja je prilagojen začetnikom, zato bo poudarek na krepitvi stika z dušo in ne na razvoju centrov in delu z njimi.

 

Stik ali povezavo z Mojstri

Hoja po stopnicahPrvi Mojster s katerim navežemo stik je naša duša. Človekov višji Jaz je izjemno razvito Bitje, povezano s kolektivnim nadzavednim in je v nenehnem stiku z Božanskim virom in Božanskim evolucijskim Načrtom. S sodelovanjem pri skupinskem zdravljenju in z izvajanjem vaj za stik z dušo boste nedvomno krepili stik s svojim notranjim Mojstrom oziroma dušo.

Duše pa so povezane v skupine pod vodstvom Mojstrov modrosti. Ti so prešli človeško razvojno stopnjo in sedaj pomagajo pri izvrševanju evolucijskega Načrta na Zemlji. Kolektivno jim pravimo Hierarhija planeta. Več o Njih in Njihovih nalogah ter delovanju si lahko preberete v knjigi Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu. Ko človek zavestno naveže stik s svojo dušo, je naredil prvi korak k stiku z Mojstrom Modrosti, povezanim z njegovo dušo. Skupinsko zdravljenje je namenjeno, da zdravilcem, v določeni meri pa tudi pacientom, pomaga narediti ta nadvse pomemben prvi korak.

 

Vključitev med pionirje in raziskovalce novih možnosti zdravljenja

Raziskovalec pajacEzoterično zdravljenje je še v povojih. Je napovedovalec novo razvijajoče se znanosti o človekovih energijah, ki bo povezala dognanja medicine in psihologije. Ko bodo vse tri znanosti našle skupni jezik in bo z napredkom znanosti o energijah prišlo do revolucije v pristopu k zdravljenju.

Program skupinskega zdravljenja predstavlja enega pionirskih poskusov razvoja in razširjanja znanja o človekovem energijskem sistemu in duši. S sodelovanjem tako predstavljate kamenček v mozaiku novo nastajajoče znanosti, ki pa že v teh začetnih korakih zaradi učinkovitosti obeta ogromno. S skupnimi močmi, prizadevnostjo in predanostjo lahko marsikaj naredimo.

 

Pomoc

Da služite človeštvu in nudite pomoč

Vsako pravo duhovno delo je nesebično in je povezano s takšno ali drugačno obliko služenja. Kot zdravilci bomo s skupinskim zdravljenjem nedvomno lahko mnogim pomagali do izboljšanja počutja. Obenem bomo spodbudili razvoj ljudi in s tem pomagali dvigati nivo zavesti.

Odnos zdravilca s pacienti

V odnosu do pacientov zdravilec sledi popolnoma enakim smernicam, kot jih pozna zdravniški poklic. Te smernice so povzete v Ženevski deklaraciji, ki za zdravilce glasi:

V trenutku, ko postanem zdravilec, se svečano zaobljubljam,

 • da bom svoje življenje postavil v službo humanosti;
 • da bom do svojih učiteljev ohranil vso dolžno hvaležnost in spoštovanje;
 • da bom svoj poklic opravljal vestno in dostojanstveno;
 • najpomembnejša mi bo skrb za zdravje pacienta;
 • spoštoval bom skrivnosti, ki mi jih je zaupal, tudi po njegovi smrti;
 • z vsemi svojimi močmi bom ohranjal čast in plemenite tradicije zdravilskega dela;
 • moji kolegi mi bodo bratje in sestre;
 • pri izvajanju svoje dolžnosti do bolnika name ne bodo vplivale nobene od naštetih okoliščin: starost, bolezen, nemoč, vera, etnično poreklo, nacionalnost, spol, politična pripadnost, rasa, seksualna usmerjenost, razredna pripadnost ali katerakoli druga osebna okoliščina;
 • absolutno bom spoštoval človeško življenje;
 • niti pod vplivom grožnje ne bom dopustil, da se izkoristi moje zdravilsko znanje z namenom kršenja človekovih pravic in svoboščin.

To obljubljam svečano, svobodno, sklicujoč se na svojo čast.

Več o odnosu zdravilcev do pacientov si lahko preberete v Lekciji 9: Priprave za člane zdravilske skupine.

Ob povabilu pacientov k zdravljenju

Najpogosteje bodo pacienti pristopili k zdravljenju na priporočilo zdravilcev. To pomeni, da bo vsaj na začetku večina pacientov povezanih z enim od zdravilcev. Morda bodo njegovi znanci, prijatelji ali sorodniki, kar pomeni, da bo zdravilec pri teh ljudeh užival določeno zaupanje in bo do njih in do svojega dela moral pristopiti z vsem spoštovanjem in odgovornostjo, ki spremlja umetnost zdravljenja.

B7A bolnik in zdravilec

Priporočamo, da vse, ki jih zdravilci želite povabiti v program skupinskega zdravljenja, usmerite na našo spletno stran in jim svetujete, da si preberejo Praksa 1: Navodila za paciente.

Pacienta lahko s pacientovim soglasjem k zdravljenju priključi tudi zdravilec. Prijavnico izpolnite tukaj.

Osebne podatke pacientov in njihove težave bomo obravnavali z najvišjo mero zaupnosti. Zdravilska skupina bo seznanjena z imeni pacientov, ne pa tudi njihovimi priimki. Pred vsakim spletnim seminarjem vodenega skupinskega zdravljenja bodo zdravilci s strani organizatorja po elektronski pošti prejeli seznam imen (brez priimkov) pacientov z opisom zdravstvenega problema. Med samim procesom zdravljenja pa bomo omenili zgolj imena pacientov. Na ta način bomo poskrbeli za visoko stopnjo zaupnosti.

Odnos zdravilca do skupine zdravilcev

Pri skupinskem zdravljenju bomo zdravili kot skupina. Uspešnost našega zdravljenja bo odvisna od naše sposobnosti, da se:

 1. Kot posamezniki povežemo z dušo.
 2. Povežemo kot skupina in oblikujemo zdravilsko skupinsko dušo za zdravljenje skupine pacientov.

A9 meditacija

Člani zdravilske skupine bomo tako delovali skupinsko. S to obliko dela bomo gojili naslednje kvalitete:

 • Medsebojno spoštovanje
 • Neosebnost
 • Ljubezen
 • Predanost skupnemu delu

S skupinskim pristopom k ezoteričnemu zdravljenju bomo sčasoma razvili izjemen zdravilski potencial. Več o skupinskem delovanju in principih si lahko preberete v Lekciji 8: Načela skupinskega delovanja in Lekciji 9: Priprave za člane zdravilske skupine.

Odnos zdravilcev do uradne medicine

Vsekakor je treba poudariti, da ezoterično zdravljenje ni nadomestilo za metode sodobne uradne medicine. Ezoterično zdravljenje za zdaj lahko služi le kot dopolnilna metoda.

Mnogo današnjih zdravilcev zavrača uradno medicino. S tem delajo veliko napako. Ne samo, da ne upoštevajo dobrodejnih plati medicinske znanosti, med drugim tudi poglabljajo razkol med obema pristopoma in škodijo razvoju integralne medicine. Kot odgovorni ezoterični zdravilci se moramo vzdržati napadov in kriticizma sodobne medicine.

Glede pacientov in uradne medicine moramo zdravilci vedno upoštevati naslednje:

 • Vsakogar, ki ima zdravstvene težave, je treba spodbuditi, da obvezno obišče zdravnika, če ga še ni.
 • Pri svojem zdravljenju moramo zdravilci upoštevati zdravniško diagnozo. Pri skupinskem zdravljenju, ki je prilagojeno začetnikom, se ne bomo posvečali ezoterični diagnostiki vzrokov bolezni, saj bomo delovali izključno z energijo duše. SLIKA B9B zdravnik
 • Pacientom nikakor ne smemo svetovati, da zaradi prejemanja energijskega zdravljenja opustijo svoje zdravljenje v okvirih uradne medicine. Še posebno je treba poudariti, da ne smejo prekiniti z jemanjem predpisanih zdravil ali prenehati z obiskovanjem terapij.
 • Če se bo po zdravljenju z energijo stanje pacienta izboljšalo, naj se najprej posvetuje z zdravnikom in šele nato skladno z njegovimi priporočili počasi opusti medicinske metode.

B9B zdravnik

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.